Monthly Archives: Març 2011

LaTeX en català per catalans

Software: jo faig servir el TexMaker en un escriptori GNOME. El TexMaker té la interfície en català, plantilles de documents LaTex i permet guardar comandes i enllaçar-les en accessos directes per combinacions de tecles com shift+F1.

Paquets: per escriure en català i que el programa et codifiqui bé els accents, cal afegir a la capçalera els següents paquets:

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[catalan]{babel}

Per exemple:

\documentclass[a4paper,12pt]{book}
\usepackage[catalan]{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\frenchspacing
\begin{document}
\title{Un \TeX \ i no res }
\author{Marc Fontdevila i Sibat}
\maketitle
\chapter{\LaTeX \ en català}
Per emprar paraules catalanes amb accents o amb signes ortogràfics que ens diferencien d’altres llengües, cal afegir a l’inici del nostre document, els paquets següents:
\begin{itemize}
\item “[catalan]\{babel\} ”
\item “[utf8]\{inputenc\}”
\item “[T1]\{fontenc\}”
\end{itemize}

La inclusió d’aquests paquets et permet escriure paraules com tarantel·la, eloqüència, Vicenç \ldots

\end{document}

Marc

Anuncis

Dia 29: nou escenari Net

Després d’uns quants dies sense arribar enlloc, per fi m’ha sortit una cosa profitosa. La qüestió era dissenyar un escenari amb dues màquines virtuals, una de les quals seria el servidor (Ràdio) i l’altra seria la bomba que nodriria el servidor d’àudio. El client (l’oient) és el host de les màquines virtuals. L’esquema de l’escenari seria el que està a dins del núvol de la imatge següent:

Per tal de tenir aquest escenari, he creat el fitxer vnuml següent:


<vnuml>
 <global>
  <version>1.8</version>
  <simulation_name>net</simulation_name>
  <automac/>
  <vm_mgmt type="none" />
  <vm_defaults exec_mode="mconsole">
    <filesystem type="cow">/usr/share/vnuml/filesystems/root_fs_tutorial</filesystem>
    <kernel>/usr/share/vnuml/kernels/linux</kernel>
    <console id="0">pts</console>
    <!-- <console id="0">xterm</console> -->
  </vm_defaults>
 </global>

 <net name="Net0" mode="uml_switch" hub="yes" />
 <net name="Net1" mode="uml_switch" hub="yes" sock="/var/run/vnuml/Net1.ctl" />

 <vm name="virt1">
  <if id="0" net="Net0">
  	<ipv4>10.0.0.1/24</ipv4>
  </if>
  <route type="ipv4" gw="10.0.0.2">192.168.0.0/24</route>
  <exec seq="start" type="verbatim">echo "1" &gt;/proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_source_route</exec>
  
 </vm>

  <vm name="virt2">
  <if id="0" net="Net0">
  	<ipv4>10.0.0.2/24</ipv4>
  </if>
  <if id="1" net="Net1">
  	<ipv4>192.168.0.2/24</ipv4>
  </if>
  <exec seq="start" type="verbatim">echo "1" &gt;/proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_source_route</exec>

 </vm>
</vnuml>

A més, s’ha d’afegir una interfície tap0 per poder connectar el host amb les màquines virtuals i s’ha de configurar el host per què estigui a dins de la Net1. En aquest script, marc és el nom de l’usuari de la màquina que vol tenir el control del tap0:

#! /bin/bash
tunctl -u marc -t tap0
ifconfig tap0 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0 up
route -A inet add -net 10.0.0.0/24 gw 192.168.0.2

D’aquesta manera ja es poden fer pings entre les màquines físiques i virtuals.

Ara s’ha de configurar cada màquina segons el rol que té:

virt1: és la bomba. Així que s’ha d’editar el fitxer ices-playlist.xml. L’únic canvi que sofreix la versió anterior és la de canviar localhost per 192.168.0.2. D’aquesta manera, la bomba envia les dades al servidor, a la IP 192.168.0.2:

<?xml version="1.0"?>
<ices>
  <!-- run in background -->
  <background>1</background>
  <!-- where logs, etc go. -->
  <logpath>/var/log/ices</logpath>
  <logfile>ices.log</logfile>
  <!-- 1=error,2=warn,3=info,4=debug -->
  <loglevel>4</loglevel>
  <!-- set this to 1 to log to the console instead of to the file above -->
  <consolelog>0</consolelog>

  <!-- optional filename to write process id to -->
  <!-- <pidfile>/home/ices/ices.pid</pidfile> -->

  <stream>
    <!-- metadata used for stream listing (not currently used) -->
    <metadata>
      <name>Radio MFS</name>
      <genre>Rock</genre>
      <description>Emissions en proves</description>
    </metadata>

    <!-- input module

      The module used here is the playlist module - it has 
      'submodules' for different types of playlist. There are
      two currently implemented, 'basic', which is a simple
      file-based playlist, and 'script' which invokes a command
      to returns a filename to start playing. -->

    <input>
      <module>playlist</module>
      <param name="type">basic</param>
      <param name="file">/etc/ices2/playlist.txt</param>
      <!-- random play -->
      <param name="random">0</param>
      <!-- if the playlist get updated that start at the beginning -->
      <param name="restart-after-reread">0</param>
      <!-- if set to 1 , plays once through, then exits. -->
      <param name="once">0</param>
    </input>

		<!-- Stream instance
      You may have one or more instances here. This allows you to 
      send the same input data to one or more servers (or to different
      mountpoints on the same server). Each of them can have different
      parameters. This is primarily useful for a) relaying to multiple
      independent servers, and b) encoding/reencoding to multiple
      bitrates.
      If one instance fails (for example, the associated server goes
      down, etc), the others will continue to function correctly.
      This example defines two instances as two mountpoints on the
      same server. -->
    <instance>
      <!-- Server details:
        You define hostname and port for the server here, along with
        the source password and mountpoint. -->
      <hostname>192.168.0.2</hostname>
      <port>8000</port>
      <password>xxxx</password>
      <mount>/example1.ogg</mount>

      <!-- Reconnect parameters:
        When something goes wrong (e.g. the server crashes, or the
        network drops) and ices disconnects from the server, these
        control how often it tries to reconnect, and how many times
        it tries to reconnect. Delay is in seconds.
        If you set reconnectattempts to -1, it will continue 
        indefinately. Suggest setting reconnectdelay to a large value
        if you do this.
      -->
      <reconnectdelay>2</reconnectdelay>
      <reconnectattempts>5</reconnectattempts> 

      <!-- maxqueuelength:
        This describes how long the internal data queues may be. This
        basically lets you control how much data gets buffered before
        ices decides it can't send to the server fast enough, and 
        either shuts down or flushes the queue (dropping the data)
        and continues. 
        For advanced users only.
      -->
      <maxqueuelength>80</maxqueuelength>

      <!-- Live encoding/reencoding:
        Currrently, the parameters given here for encoding MUST
        match the input data for channels and sample rate. That 
        restriction will be relaxed in the future.
      -->
      <encode> 
        <nominal-bitrate>64000</nominal-bitrate> <!-- bps. e.g. 64000 for 64 kbps -->
        <samplerate>44100</samplerate>
        <channels>2</channels>
      </encode>
    </instance>

	</stream>
</ices>

virt2: aquesta màquina serà el servidor, així que ha d’executar l’icecast2. S’ha d’editar el fitxer icecast.xml i canviar localhost per 192.168.0.2. Això vol dir que l’adreça del servidor és 192.168.0.2 i se sent pel port 8000.

<icecast>
  <limits>
    <clients>100</clients>
    <sources>2</sources>
    <threadpool>5</threadpool>
    <queue-size>524288</queue-size>
    <client-timeout>30</client-timeout>
    <header-timeout>15</header-timeout>
    <source-timeout>10</source-timeout>
    <!-- If enabled, this will provide a burst of data when a client 
       first connects, thereby significantly reducing the startup 
       time for listeners that do substantial buffering. However,
       it also significantly increases latency between the source
       client and listening client. For low-latency setups, you
       might want to disable this. -->
    <burst-on-connect>1</burst-on-connect>
    <!-- same as burst-on-connect, but this allows for being more
       specific on how much to burst. Most people won't need to
       change from the default 64k. Applies to all mountpoints -->
    <burst-size>65535</burst-size>
  </limits>

  <authentication>
    <!-- Sources log in with username 'source' -->
    <source-password>xxxx</source-password>
    <!-- Relays log in username 'relay' -->
    <relay-password>xxxx</relay-password>

    <!-- Admin logs in with the username given below -->
    <admin-user>admin</admin-user>
    <admin-password>xxxx</admin-password>
  </authentication>

  <!-- set the mountpoint for a shoutcast source to use, the default if not
     specified is /stream but you can change it here if an alternative is
     wanted or an extension is required
  <shoutcast-mount>/live.nsv</shoutcast-mount>
  -->

  <!-- Uncomment this if you want directory listings -->
  <!--
  <directory>
    <yp-url-timeout>15</yp-url-timeout>
    <yp-url>http://dir.xiph.org/cgi-bin/yp-cgi</yp-url>
  </directory>
   -->

  <!-- This is the hostname other people will use to connect to your server.
  It affects mainly the urls generated by Icecast for playlists and yp
  listings. -->
  <hostname>192.168.0.2</hostname>

  <!-- You may have multiple <listener> elements -->
  <listen-socket>
    <port>8000</port>
    <!-- <bind-address>127.0.0.1</bind-address> -->
    <!-- <shoutcast-mount>/stream</shoutcast-mount> -->
  </listen-socket>
  <!--
  <listen-socket>
    <port>8001</port>
  </listen-socket>
  -->

  <!--<master-server>127.0.0.1</master-server>-->
  <!--<master-server-port>8001</master-server-port>-->
  <!--<master-update-interval>120</master-update-interval>-->
  <!--<master-password>hackme</master-password>-->

  <!-- setting this makes all relays on-demand unless overridden, this is
     useful for master relays which do not have <relay> definitions here.
     The default is 0 -->
  <!--<relays-on-demand>1</relays-on-demand>-->

  <!--
  <relay>
    <server>127.0.0.1</server>
    <port>8001</port>
    <mount>/example.ogg</mount>
    <local-mount>/different.ogg</local-mount>
    <on-demand>0</on-demand>

    <relay-shoutcast-metadata>0</relay-shoutcast-metadata>
  </relay>
  -->

  <!-- Only define a <mount> section if you want to use advanced options,
     like alternative usernames or passwords
  <mount>
    <mount-name>/example-complex.ogg</mount-name>

    <username>othersource</username>
    <password>hackmemore</password>

    <max-listeners>1</max-listeners>
    <dump-file>/tmp/dump-example1.ogg</dump-file>
    <burst-size>65536</burst-size>
    <fallback-mount>/example2.ogg</fallback-mount>
    <fallback-override>1</fallback-override>
    <fallback-when-full>1</fallback-when-full>
    <intro>/example_intro.ogg</intro>
    <hidden>1</hidden>
    <no-yp>1</no-yp>
    <authentication type="htpasswd">
        <option name="filename" value="myauth"/>
        <option name="allow_duplicate_users" value="0"/>
    </authentication>
    <on-connect>/home/icecast/bin/stream-start</on-connect>
    <on-disconnect>/home/icecast/bin/stream-stop</on-disconnect>
  </mount>

  <mount>
    <mount-name>/auth_example.ogg</mount-name>
    <authentication type="url">
      <option name="mount_add"    value="http://myauthserver.net/notify_mount.php"/>
      <option name="mount_remove"  value="http://myauthserver.net/notify_mount.php"/>
      <option name="listener_add"  value="http://myauthserver.net/notify_listener.php"/>
      <option name="listener_remove" value="http://myauthserver.net/notify_listener.php"/>
    </authentication>
  </mount>

  -->

  <fileserve>1</fileserve>

  <paths>
		<!-- basedir is only used if chroot is enabled -->
    <basedir>/usr/share/icecast2</basedir>

    <!-- Note that if <chroot> is turned on below, these paths must both
       be relative to the new root, not the original root -->
    <logdir>/var/log/icecast2</logdir>
    <webroot>/usr/share/icecast2/web</webroot>
    <adminroot>/usr/share/icecast2/admin</adminroot>
    <!-- <pidfile>/usr/share/icecast2/icecast.pid</pidfile> -->

    <!-- Aliases: treat requests for 'source' path as being for 'dest' path
       May be made specific to a port or bound address using the "port"
       and "bind-address" attributes.
     -->
    <!--
    <alias source="/foo" dest="/bar"/>
     -->
    <!-- Aliases: can also be used for simple redirections as well,
       this example will redirect all requests for http://server:port/ to
       the status page
     -->
    <alias source="/" dest="/status.xsl"/>
  </paths>

  <logging>
    <accesslog>access.log</accesslog>
    <errorlog>error.log</errorlog>
    <!-- <playlistlog>playlist.log</playlistlog> -->
   	<loglevel>3</loglevel> <!-- 4 Debug, 3 Info, 2 Warn, 1 Error -->
   	<logsize>10000</logsize> <!-- Max size of a logfile -->
    <!-- If logarchive is enabled (1), then when logsize is reached
       the logfile will be moved to [error|access|playlist].log.DATESTAMP,
       otherwise it will be moved to [error|access|playlist].log.old.
       Default is non-archive mode (i.e. overwrite)
    -->
    <!-- <logarchive>1</logarchive> -->
  </logging>

  <security>
    <chroot>0</chroot>
    <!--
    <changeowner>
      <user>nobody</user>
      <group>nogroup</group>
    </changeowner>
    -->
  </security>
</icecast>

Per arrencar l’escenari obrir un terminal:

#! /bin/bash
simctl net start
simctl net get virt1
simctl net get virt2

Entrar a virt2 i engegar el servidor icecast i a més, habilitar el forwarding de paquets per si es vol comunicar el Host amb la font/bomba del servidor:

/etc/init.d/icecast2 start
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

si amb el navegador es visita: http://192.168.0.2:8000

Entrar a virt1 i engegar la bomba:

ices2 /etc/ices2/ices-playlist.xml

En el host, per exemple amb el google chrome obrir la ràdio:

google-chrome http://192.168.0.2:8000/example1.ogg

o amb el vlc:

vlc http://192.168.0.2:8000/example1.ogg

Marc

Anuncis
%d bloggers like this: